Για το έργο OliveOil-ID

Τίτλος: Ισοτοπικός Προσδιορισμός Γεωγραφικής Προέλευσης Ελαιόλαδου | Isotopic Determination of the Geographical Origin of Olive Oil

Δράση: ‘Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ’ – 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις

Πηγή Χρηματοδότησης: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Διάρκεια: Αύγουστος 2022 – Δεκέμβριος 2023

Προϋπολογισμός: 305.419,85€

Περιγραφή του έργου:

Στο πλαίσιο της δράσης Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ2, η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Γεωργοοικονομικοί Σύμβουλοι ως φορέας συντονιστής σε συνεργασία με Συνεταιρισμούς παραγωγής ελαιόλαδου από το Ν. Λέσβου και το Ν. Λασιθίου προχωρούν από κοινού στη δημιουργία και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικής Ιχνηλασιμότητας Ελαιόλαδου. Περισσότερες πληροφορίες στο https://oliveoil-id.gr/

Τα υπόλοιπα μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας είναι: Λαϊκός Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου Λέσβου, Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Ακρασίου, Αγροτικός Ελαιουργικός και Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Παρακοίλων, Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αχλαδίων, Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Επάνω Επισκοπής, Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Χρυσοπηγής, Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Σταυρωμένου, Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πραισσού.